Email :

info@nzoz-srodmiescie.pl

Zadzwoń:

797 868 678

Zadzwoń :

48 363 46 14

Prawa Pacjenta

I. Prawa Pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji:
 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia – Art. 68 ust. 1.
 2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w obowiązującej ustawie – Art. 68 ust. 2.
II. Prawa Pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z 6 listopada 2008r.

Poniższe informacje zostały wybrane z ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Pełna treść ustawy jest dostępna w Dzienniku Ustaw Dz. U. z 2009r., Nr 52. poz. 417 z późniejszymi zmianami.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 4. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
Prawo do informacji
 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w punkcie 2 innym osobom.
 4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w punkcie 2.
 5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w punkcie 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
 6. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w punkcie 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 7. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 2. W celu realizacji prawa pacjenta do zachowania tajemnicy, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.
 3. Osoby wykonujące zawód medyczny są zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy, w przypadku gdy:
  • tak stanowią przepisy odrębnych ustaw
  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób
  • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy
  • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń
 4. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 3 ppt. 1) – 3), są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 5. Zgoda oraz sprzeciw na udzielenie świadczeń zdrowotnych, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 3. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
 4. W celu realizacji prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta, osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta.
 5. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.
 3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 4. Lekarze, pielęgniarki i położne są uprawnieni do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 5. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:
  • oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
   • nazwisko i imię (imiona)
   • datę urodzenia
   • oznaczenie płci
   • adres miejsca zamieszkania
   • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
   • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
  • oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
  • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych
  • datę sporządzenia.
 6. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 7. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 8. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
 9. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 10. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 11. Laboratorium przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
   Po upływie okresów przechowywania podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
Podstawa Prawna:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997r., Nr 78 poz., 483 z późn. zm. )
2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r., Nr 52. poz. 417 z późn. zm.)

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia
 • złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej
 • skierować sprawę do sądu, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania laboratorium naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną
 • złożyć skargę do NFZ

Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Rzecznik Praw Pacjenta Mazowieckiego OW NFZ
w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa, Dział Skarg i Wniosków
tel.: (22) 480 43 43

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel.: (22) 532-82-50
bezpłatna infolinia: 800 190 590; www.bpp.gov.pl

Obowiązki Pacjenta

 1. Korzystając z usług naszej placówki zawsze pamiętaj o posiadaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości
 2. Pamiętaj o:
  • zasadach kulturalnego zachowania
  • życzliwym stosunku do innych chorych i personelu laboratorium
  • nie zakłócaniu spokoju innym chorym
  • korzystaniu z telefonu komórkowego w sposób niezakłócający spokoju innym osobom
 3. Pamiętaj także, aby:
  1. stosować się do wskazówek i zaleceń personelu medycznego laboratorium
  2. stosować się do obowiązujących reguł organizacyjno-administracyjnych
  3. poinformować personel medyczny o aktualnie przyjmowanych lekach
  4. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych
  5. szanować własność placówki
 4. Pacjentowi nie wolno:
  • wnosić do placówki ani spożywać napojów alkoholowych
  • palić tytoniu i używać środków odurzających

Mamy nadzieję, że respektowanie praw i obowiązków pacjenta przez Państwa, jak i nasz personel, przyczyni się do sprawnego, bezkonfliktowego przebiegu procesu udzielania świadczeń medycznych.

Szybki kontakt

Chcesz zamówić tele-poradę lub poprosić o wypisanie recepty ?

Nie możesz się dodzwonić ?

NAPISZ DO NAS !

Rejestracja

Na wizytę w naszej przychodni można się umówić osobiście, telefonicznie lub przez internet

Od Poniedziałku do Piątku
w godzinach 7.30 - 18.00

Zapisy na dzień następny od godziny 8:00

48 363 46 14
797 868 678

UWAGA:

Rejestracja on-line czynna jest całą dobę.

Szczepienia komercyjne

Wtorek: 7:30 – 8:00

Środa: 18:00 – 18:30

Monitoring